Hai Ky

76
% Like it (
697
)
$
Vietnamese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.2 stars
Yelp
– 3.5 stars