Soto - South Lamar

84
% Like it (
113
)
$$$
Japanese, Sushi

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.6 stars
Yelp
– 4 stars