A Gogo KTV Lounge Restaurant

100
% Like it (
11
)
Sushi, Bar

Restaurant Reviews

Yelp
– 5 stars