Dadami

78
% Like it (
92
)
$$
Sushi, Korean, Japanese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.4 stars
Yelp
– 3.5 stars