Hem 23

80
% Like it (
62
)
$$
Vietnamese, Bar

Restaurant Reviews

Yelp
– 4 stars