Maiphai Thai

75
% Like it (
131
)
$$
Thai, Bar

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.1 stars
Yelp
– 3.5 stars