Charlie's Teriyaki

66
% Like it (
30
)
Japanese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 3.5 stars
Yelp
– 2 stars