Mashita Teriyaki

0
% Like it (
0
)
$
Japanese

Restaurant Reviews

Yelp
– 2 stars