Hana

77
% Like it (
223
)
$$
Sushi, Japanese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.3 stars
Yelp
– 3.5 stars