Umi Sake House

80
% Like it (
3026
)
$$
Sushi, Japanese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.5 stars
Yelp
– 4 stars