Teriyaki Bowl

90
% Like it (
21
)
$$
Japanese

Restaurant Reviews

Google
Google
– 4.4 stars